Tag - muzikālā dzirde

Muzikālā dzirde: intelekts, emocijas, radošums

Skaņdarbā mūzikas elementi ir "tonalitāte, metrs, ritms, melodiskā, ritmiskā, harmoniskā, tembrālā skaņu attiecība". Šo elementu atklāšanas pamatā ir diriģenta ritma izjūta, muzikālā atmiņa un specifiska vokālā dzirde. V. Morozovs: "Vokālā dzirde nav tikai dzirde, bet gan sarežģīta muzikāli vokāla sajūta, kas balstās uz dzirdes, muskuļu, redzes, taustes, vibrācijas, varbūt arī citu sajūtu veidu mijiedarbību ...". Vokālā dzirde - sintētiska sajūta skaņu pareizības noteikšanas prasmei. J. Joffes muzikālās dzirdes iedalījums: pamatkomponenti (augstums, laikmērs); papildus komponenti (tembrs, dinamika, faktūras); vispārējie komponenti (arhitektoniska, stils, specifika). H. Šerhens [...]

Absolūtā muzikālā dzirde

Absolūtā muzikālā dzirde nepiemīt katram indivīdam. Ja tā ir, to var pilnveidot jau agrīnā vecumposmā sistemātiski apgūstot mūziku (dziedāšanu, kāda mūzikas instrumenta spēli). Absolūtā dzirde ir indivīda spēja identificēt mūzikas toni bez konkrēta atskaites punkta (mūzikas instrumenta/ cilvēka dziedāta toņa) palīdzības. Absolūtā dzirde var būt gan aktīva, gan pasīva. Savukārt muzikālo dzirdi var attīstīt gandrīz visiem cilvēkiem, ja viņiem nav fizioloģiski dzirdes traucējumi. Muzikālā dzirde attīstās, apgūstot jaunas prasmes, saistot tās ar zināšanām. http://www.canadiangeographic.ca/magazine/jf06/alacarte.as