Ko dzird vājdzirdīgs cilvēks?

dz_tr_pakapes

Normāla dzirde: nav dzirdes problēmu, labi dzird. Bērniem normāla dzirdes uztvere ir līdz 15 decibelu skaļumam, savukārt pieaugušiem cilvēkiem – līdz 25 decibelu skaļumam.

Viegls dzirdes traucējums (15 – 40 dB): gandrīz nav grūtību saprast runu. Uzskata, ka dzird labi, reizēm nesaklausa atsevišķu cilvēku runu, traucē troksnis. Laba patskaņu, apgrūtināta nebalsīgo līdzskaņu dzirdamība. Var būt nelielas runas problēmas. Problēmas sagādā īsu, neuzsvērtu vārdu, kā arī klusi izteiktu skaņu saklausīšana. Ja konstatē laicīgi (bērna vecumā), valodu apgūst labi. Dzirdes aparāti pēc vajadzības.

Vidējas pakāpes dzirdes traucējums (41 – 55 dB): klusā vidē var saprast lielāko daļu no tā, ko saka sarunas laikā, bet pastāvot fona troksnim ir grūti saprast teikto. Labāka patskaņu sadzirdēšana. Iespējams sadzirdēt valodā esošās skaņas, bet lielākā daļa valodas skaņu tiek jauktas. Bērna vecumā valodas attīstības aizture, grūtības izprast vārdu nozīmi, apgūt abstrakcijas, grūtības gramatikas izprašanā, mazs vārdu krājums. Sadzird atsevišķas skaņas, pārējās nesadzird vai dzird izkropļoti. Nesaklausa vārdu galotnes, īsus, neuzsvērtus vārdus. Nepareiza vārdu secība teikumā, izlaiž saikļus. Skaņu izrunas traucējumi. Nepieciešami dzirdes aparāti.

Vidēji smagas pakāpes dzirdes traucējums (56 – 70 dB): var saprast sacīto tikai tad, ja redz runātāja seju. Grūti saprast teikto tad, ja tiek runāts grupā (daudz runātāju) vai ir fona troksnis. Nevar sadzirdēt, ko saka pa telefonu. Bērna vecumā runa un valoda spontāni neattīstās, smagas valodas attīstības problēmas. Sadzird skaļas apkārtnes skaņas, piem., lidmašīnu, suņu rejas. Var sadzirdēt sevis izteiktās skaņas. Cilvēks iet un visu dara skaļi. Dzird skaļi izteiktu tekstu pie auss. Runas problēmas. Atšķir patskaņus un balsīgus līdzskaņus, ja skatās uz runātāja muti. Nepieciešami dzirdes aparāti.

Smagas pakāpes dzirdes traucējums (71 – 90 dB): ar grūtībām var saprast tikai labi pazīstamas balsis, ja redz runātāja seju vai apkārtējā vidē nav trokšņu. Bērna vecumā runa un valoda spontāni neattīstās. Ar dzirdes aparātiem sadzird sevis izteiktās skaņas, valodas ritmu, ļoti skaļas apkārtnes skaņas. Valodas prasmju retardācija. Komunikācijas traucējumi. Runas prosodikas traucējumi, balss un rezonēšanas traucējumi. Nazalitāte. Nepareizs valodas ritms. Artikulācijas problēmas. Neizprot abstrakcijas. Mazrunība, runā īsi, konkrēti. Nepieciešami dzirdes aparāti.

Izteikti smags dzirdes traucējums (91 un vairāk dB): nevar dzirdēt, praktiski nedzird neko. Bērna vecumā valoda un runa nevar attīstīties. Nepieciešami dzirdes aparāti vai kohleārā implantācija un speciāla apmācība. To sauc arī par nedzirdību.